Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie „STYL” Spółka jawna

Tytuł projektu: „Kontynuacja tradycji stolarskich sposobem na wzrost konkurencyjności Spółki Styl.”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: RPWM. 01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałania: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Cele projektu: Projekt wpłynie na wzrost poziomu innowacji PW STYL Sp. j.. Nastąpi wdrożenie innowacji w obszarze produkcji związanej z odtworzeniem gospodarczego dziedzictwa regionu w oparciu tradycyjne wzory i meble z okres XIX wieku niezbędne do budowania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia udziału przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym

Planowane efekty: Realizacja projektu wzmocni konkurencyjność PW STYL Sp. j. i pozwoli na nawiązanie kolejnych sieci współpracy. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie wartości przychodów przedsiębiorstwa ze sprzedaży produktów w oparciu o design wzorowany na tradycyjnych meblach warmińskich.

Wartość projektu:  1.587.930,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 850.769,00 zł