Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie „STYL” Spółka jawna

Tytuł projektu: „Kontynuacja tradycji stolarskich sposobem na wzrost konkurencyjności Spółki Styl”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: RPWM. 01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałania: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Cele projektu: Celem projektu jest budowa przewagi konkurencyjnej Spółki STYL poprzez wdrażanie nowych pomysłów, opartych o odtwarzanie historycznych produktów tworzących tożsamość regionu.

Planowane efekty:  dzięki wdrożeniu do działalności przedsiębiorstwa nowych pomysłów, opartych o odtwarzanie historycznych produktów tworzących tożsamość regionu, nastąpi wzrost  innowacyjności  Spółki STYL

Wartość projektu:  707.250,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 476.675,00 zł