Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie “STYL” Spółka jawna

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie “STYL” Spółka jawna

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: RPWM. 01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałania: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w Spółce STYL

Planowane efekty:  dzięki wdrożeniu do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych nastąpi wzrost  innowacyjności  Spółki STYL

Wartość projektu:  6.385.299,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.524.892,70 zł